Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ (Vision)  สถานศึกษาผลิตกำลังคนระดับ ปวช. ปวส.  สู่สังคมอย่างมีคุณภาพ  พันธกิจ (Mission) มุ่งมั่นผลิตช่างฝีมือ ช่างเทคนิค ที่มีคุณธรรมและคุณภาพ   ปรัชญา (Philosophy) วิชาการดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำพัฒนา

สถิติผู้เยี่ยมชม

687547
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
337
1194
17445
654390
47644
61925
687547

ไอพี: 54.92.180.46
Server Time: 2017-07-23 20:39:14

Login Form

ตำแหน่งและหน้าที่พิเศษ
จำนวน
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
4
• หัวหน้าแผนก
13
• หัวหน้างาน
23
• ข้าราชการครู
89
• ครูพิเศษสอน
70
• ลูกจ้างประจำ
12
• เจ้าหน้าที่
52
• พนักงานราชการ(สอน)
1
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน
38
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
13
• วิชาการแผนก
10
• พัสดุแผนก
12
• หัวหน้าหมวด
6
• ธุรการแผนก
8
• หัวหน้าห้องปฏิบัติการ
6
• หัวหน้าศูนย์
1
• ลูกจ้างชั่วคราว
46
• ครูพิเศษสอน(หมวด)
16
• ปกครองแผนก
1
• ข้าราชการครู(มาช่วยราชการ)
2
• พนักงานขับรถ
2
• ข้าราชการครู
4
• ผู้ดูแลระบบ
27

 

แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
1
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
29
• แผนกวิชาช่างยนต์
19
• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
20
• แผนกวิชาช่างโลหะการ
11
• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
20
• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
19
• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
9
• แผนกวิชาช่างโยธา
9
• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
7
• แผนกวิชาช่างสำรวจ
8
• แผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิต
7
• แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
4
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(วิทยาเขตรัตนบุรี)
1
• ศูนย์คอมพิวเตอร์
1
• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
5
• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
3
• งานประชาสัมพันธ์
3
• งานบุคลากร
4
• งานการเงิน
4
• งานบัญชี
3
• งานพัสดุ
10
• งานอาคารสถานที่
20
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
3
• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
1
• งานแผนและงบประมาณ
3
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4
• งานความร่วมมือ
2
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
4
• งานปกครอง
5
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
8
• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3
• งานครูที่ปรึกษา
4
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2
• งานทะเบียน
6
• งานวัดผลและประเมินผล
3
• งานสื่อการเรียนการสอน
3
• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
3
• หมวดวิชาคณิตศาสตร์
5
• หมวดวิชาวิทยาศาสตร์
6
• หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
7
• หมวดวิชาภาษาไทย
2
• หมวดวิชาสังคมศึกษา
2
• หมวดวิชาพลานามัย
3
• หมวดวิชาพื้นฐาน
1
• ผู้ดูแลระบบ RQTY
3
• ผู้ดูแลระบบ RLOG
3
• ผู้ดูแลระบบ RREP
3
• ห้องปฏิบัติการนิวแมติกส์
1
• ศูนย์คอมพิวเตอร์
1
• ห้องปฏิบัติการมาตรวิทยา
1
• ห้องปฏิบัติการไฮดรอลิกส์
1
• ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุและโลหะวิทยา
1
• ห้องปฏิบัติการเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
1